شاهرود، یادگار دوران اشکانیان و یکی از شهرهای تاریخی سرزمین پارس است. این سامانه با هدف معرفی این شهر باستانی، فرهنگ آن، فعالیتهای اقتصادی آن و منابع طبیعی و گردشگری آن راه اندازی شده و به تدریج سایر شهرهای استان سمنان را نیز تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

RECOMMENDED RESOURCES

Join PurpleBiz

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version